Ukázková hodina ZDARMA

Aktuality pobočky

Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří, které chystáme na začátku září.

Rezervace na tel. č. 733 236 229.
sylgur1@gmail.com 

Všechny aktuality
Všechny aktuality

Uherský Brod

Naši lektoři

Mgr. Sylva Guryčová

Ing. Eva Zábojníková

_______________________________________________________________________________________

Výuka probíhá vždy 2x50minut v jeden den, domácí příprava = 

opakovaný poslech výukových nahrávek.

 

Těšíme se na vás, chcete-li se informovat na výuku,
 prosím, pište na e-mail 

sylgur1@gmail.com  nebo uherskybrod@helendoron.cz

nebo SMS na 733 236 229 

 

Možnost přistoupit do skupinek během roku -

pokud je volná kapacita, na základě domluvy a úrovně znalostí.

_______________________________________________________________________________________

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

OBSAH:

Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Jaká jsou Vaše práva?

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Potřebujete další pomoc?

 

Informace o zpracování osobních údajů

Helen Doron English a Anglicky 4x rychleji  Uherský Brod na ul. Přemysla

Otakara II 2476,

firma: Mgr. Sylva Guryčová, Bánov 739, 687 54, IČ: 01409930

(dále jako “Výukové centrum HDE a Aj4xR“), jakožto správce osobních údajů,

tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem

na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje

shromažďujeme,jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme,

k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete

získat informace o Vašich osobních údajích,

které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta,

(příp. jméno a příjmení zákonného zástupce),
kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,

telefon, emailová adresa, fotografie nebo video záznam studenta pro

marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního

účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí

z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny

v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.

Informace o alergiích na potraviny systematicky

nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje.

Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny

pro zajištění ochrany zdraví studenta v rámci výuky.

Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání

smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným

účelem a využíváme je zejména pro:

plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů),
komunikaci s Vámi,
informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
splnění právní povinnosti,
účetní a daňové účely,
vedení zákaznické evidence,
marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění

těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo

stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle

„Výukového centra HDE a Aj4xR“ a jeho

zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

Callan Method Organisation Ltd., VAT No. GB 243 3381 24;
KZ Účetnictví, s.r.o. , Mariánské nám. 61, 68801, Uherský Brod, IČ: 29302684
 

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům,

které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje

a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich

zpracováním ze strany „Výukového centra HDE a Aj4xR“,
právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné

pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali

vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu,

dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete

Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme,

zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely

přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme

technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich

zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu

Vašich údajů šifrování.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou

související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu „Výukového centra HDE a Aj4xR“ pro oblast

ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 733 236 229, elektronicky na adrese

sylgur1@gmail.com  nebo písemně na adrese Mgr. Sylva Guryčová, Bánov 739, 687 54.

................................................................................................................................................................

ZÁJEZD LONDÝN CALLAN květen 2016

O prvním májovém víkendu jedeme s některými studenty a příp. jejich rodinnými

příslušníky či přáteli na prodloužený víkend do Londýna.

Díky spojení skvělých dovedností kolegyně Dáši Stodůlkové z centra Helen Doron

English v Uh. Hradišti a Veselí nad Moravou, některých jejich studentů a studentů

z kurzů v Uh. Brodě si chceme dopřát příjemný výlet v metropoli Velké Británie.

Už se moc těšíme.

červen 2016

Po návratu jsme všichni měli plno zážitků a příjemných vzpomínek,

někteří snad ještě dnes probírají stovky fotek

ve svých archivech, aby z nich vytvořili upravená alba.

Moc se nám to líbilo - i ze strany nás, učitelek a děkujeme

za skvělou společnost všem 21 účastníkům.

..........................................................................................................................................................................

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Naši lektoři

Mgr. Sylva Guryčová

Kontakt

Mgr. Sylva Guryčová Přemysla Otakara II 2476 (2.NP) 688 01 Uherský Brod +420 +420 733 236 229 sylvakocicova_gurycova

Máte na nás dotaz? Napište nám